The Effect of Basic Geometric Drawings Using A Compass-Ruler on The Geometric Thinking Levels And Attitudes of The Pre-Service Teachers / Pergel-Cetvel Kullanarak Temel Geometrik Çizimlerin Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri

Hülya GÜR, Mevhibe KOBAK DEMİR
2.513 510

Öz


Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının pergel-cetvel kullanarak gerçekleştirdikleri temel geometrik çizim uygulamalarının geometrik düşünme düzeylerine ve matematiğe yönelik tutumlarınave cinsiyete  etkisini incelemektir. Çalışmada ayrıca bu etkinin cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Deneysel desenlerden tek grup ön test- son test deneysel desen benimsenen çalışma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi- Matematik Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 72 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Haftada 2 saat olmak üzere 5 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda araştırma verileri, Usiskin (1982) tarafından geliştirilen ve Duatepe (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri Testi ve Aşkar (1986) tarafından geliştirilen Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği ile edinilmiştir. Araştırmanın sonunda pergel-cetvel kullanarak gerçekleştirilen temel geometrik çizim uygulamalarının öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerini ve matematiğe yönelik tutumlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 


Tam metin:

PDF


Referanslar


Açıkgül, K. (2012). Öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımı kullanarak geometrik yer problemlerini çözüm süreçlerinin ve bu süreçlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Altun, M. (2015). Liselerde matematik öğretimi, Bursa: Aktüel Yayıncılık.

Aşkar, P. (1986). Matematiğe dersine yönelik tutum içeren likert tipi bir ölçeğin geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, 1 (62), 31-36.

Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi.

Bal, A. P. (2011) . Öğretmen adaylarının geometri düşünme geometri düşünme düzeyleri ve tutumları. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Bal, A. P. (2012). Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri ve geometriye yönelik tutumları, Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(1), 17-34.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi (6-8. sınıflar). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Battista, M. T. & Clements, D. H. (1988). A case for a Logo-based elementary school geometry curriculum. Arithmetic Teacher, 36, 11-17.

Breyfogle, M. L. & Lynch, C. M. (2010). Van Hiele Revisited. Mathematics Teaching in the Middle School, 16 (4), 232-238. Retrieved December 10, 2014, from http://394methods.pbworks.com/w/file/fetch/45031641/Breyfogle_van%20Hiele%20MTMS.pdf

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş.& Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cantürk Günhan, B. (2006). İlköğretim II. kademede matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Carroll, W. M. (1998). Geometric knowledge of middle school students in a reform based mathematics curriculum. School Science and Mathematics, 98 (4), 188-197.

Choi-Koh, S. S. (1999). A student’s learning of geometry using computer, The Journal of Educational Research, 92 (5), 301-311. Retrieved August 10, 2007, from http://search.proquest.com/docview/204199482/fulltextPDF/9EBCD8279FFD446APQ/1?accountid=15410

Clements, D. H. & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial understanding. Handbook of research mathematics teaching and learning. (Edt: D. A. Grouws). New York: McMillan Publishing Company. pp. 420-465.

Crowley, M. L. (1987). The van hiele model of the development of geometric thought in learning and teaching geometry, K-12, 1987 Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics, edited by Mary Montgomery Lindquist, pp.1-16.Reston,Va: National Council of Teachers of Mathematics.

Çetin, Ö. F. & Dane, A. (2004). Sınıf öğretmenliği III. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 427–436.

Çiftçi, O. & Tatar, E. (2014). Pergel-cetvel ve dinamik bir yazılım kullanımının başarıya etkilerinin karşılaştırılması, Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 111-133.

Dane, A., Çetin, Ö. F., Sağırlı, M.Ö. & Baş, F. (2015). Cebirsel ifade, geometrik şekil ve geometrik yer arasındaki ilişkiler: doğru parçası ve ışın örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 44-61.

Doğan Temur, Ö. & Tertemiz, N. (2012). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin geometri öğretimine ilişkin sınıf içi uygulamalarının van hiele seviyelerine göre irdelenmesi, DPUJSS, 32 (2), 255-274.

Doğdu, S. & Arslan, Z. (1993). Eğitim teknolojisi uygulamaları ve eğitim araç-gereçleri, Ankara: Tekışık AŞ.

Duatepe, A. (2000). Drama temelli öğretimin yedinci sınıf öğrencilerinin geometri başarısına, Van Hiele geometrik düşünme düzeylerine, matematiğe ve geometriye karşı tutumlarına etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Durmuş, S., Olkun, S. & Toluk, Z. (2002). Matematik öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin geometri alan bilgi düzeylerinin tespiti, düzeylerinin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve sonuçları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Ankara. [Online]: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/b_kitabi.htm.

Erdoğan, T., Akkaya, R. & Çelebi, Akkaya S. (2009). The effect of the van hiele model based instruction on the creative thinking levels of 6th grade primary school students, Educational Sciences: Theory & Practice, 9 (1), 181-194.

Erduran, A. & Yeşildere, S. (2010). Geometrik yapıların inşasında pergel ve çizgecin kullanımı, İlköğretim Online, 9 (1), 333-341. http://ilkogretim-online.org.tr/vol9say1/v9s1m25.pdf adresinden 26.02.2014 tarihinde erişilmiştir.

Fidan, Y. & Türnüklü, E. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 185-197.

Fraenkel, J.R. & Wallen, N. E. (1993). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Gür, H. (2005). Matematik korkusu (sayfa 22-36). Ed: Altun A. & Olkun S. Güncel gelişmeler ışığında matematik, fen, teknoloji yönetim.Ankara:Anı Yayıncılık

Gürefe, N. & Kan, A. (2013). Öğretmen adayları için geometrik cisimler konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 12(2), 356-366.

Güven, Y. (2006). Farklı geometrik çizim yöntemleri kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve van hiele geometri anlama düzeylerine etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Igbokwe, DI. (2000). Dominant factors and Error Types inhibiting the understanding of mathematics. 41st Annual Conference Proceedings of STAN, 242-249.

İpek, S. (2010). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımları kullanarak gerçekleştirdikleri geometrik ve cebirsel ispat süreçlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Karakuş, F. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının geometrik inşa etkinliklerine yönelik görüşleri, Kuramsal Eğitim bilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 7(4), 408-435.

Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji öğretmenlerinin araç gereç kullanımına yönelik tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 159-165.

Lee, W. (2000). The relationship between students’ proof-writing ability and van hiele levels of geometric thought in a college geometry course. Dissertation Abstract Index, 60 (07), 246A.

Maschietto, M. & Trouche, L. (2010). Mathematics learning and tools from theoretical, historical and practical points of view: the productive notion of mathematics laboratories, ZDM Mathematics Education, 42, 33–47.

Meng, C. C., Lian, L. H. & Idris, N. (2009). Pre service secondary mathemetics teachers’ geometric thinking and course grade. Retrived April, 20, 2011, from http://www.recsam.edu.my/cosmed/cosmed09/AbstractsFullPapers2009/Abstract/Mathematics%20Parallel%20PDF/Full%20Paper/M07.pdf.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009a). İlköğretim Matematik Dersi 1-5. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara. www.ttkb.gov.tr adresinden 20.05.2013 tarihinde alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2009b). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara. www.ttkb.gov.tr adresinden 20.05.2013 tarihinde alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010a). Ortaöğretim Geometri Dersi 9-10.Sınıflar Öğretim Programı. Ankara. www.ttkb.gov.tr adresinden 20.05.2013 tarihinde alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010b). Ortaöğretim Geometri Dersi 11.Sınıf Öğretim Öğretim Programı. Ankara. www.ttkb.gov.tr adresinden 20.05.2013 tarihinde alınmıştır.

Napitupulu, B. (2001). An exploration of students’ understanding and Van Hiele levels of thinking on geometric constructions, Unpublished Master Thesis, Simon Fraser University, Canada.

NCTM (2000). Curriculum and evaluation standarts for school mathematics. Retrieved July 16, 2007, from http://www.nctm.org/.

Olkun, S. & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (TIMSS) nedir? Neyi sorgular? Örnek geometri soruları ve etkinlikleri. İlköğretim Online, 2 (1), 28–35.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) (2013). “2013-Lisans Yerleştirme Sınavları (2013-LYS) Sonuçları” [Online]: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69292/h/2013lyssayisalbilgilerbasin.pdf adresinden 2.04.2011 tarihinde erişilmiştir.

Öztürk, T. & Güven, B. (2012). Etkili bir matematik öğrenme ortamının sahip olması gereken özelliklerine ilişkin öğretmen görüşleri, X. Ulusal Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.http://Kongre.Nigde.Edu.Tr/Xufbmek/Dosyalar/Tam_Metin/Pdf/2410-30_05_2012 16_42_19.Pdf adresinden 25.03.2014 tarihinde erişilmiştir.

Paksu, A. D. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik yapılara ilişkin çizim becerilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 827-840.

Struchens, M. E., Harris, K. A. & Martin, W. G. (2001). Assesing geometric and measurement understanding using manipualtives. Mathematics Teaching in Middle School, 6 (7), 402-405.

Şeker, H. & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Toptaş V. (2008). Geometri alt öğrenme alanlarının öğretiminde kullanılan öğretim materyalleri ile öğretme öğrenme sürecinin bir birinci sınıfta incelenmesi, Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41 (1), 299-323.

Tuluk, G. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının nokta, çizgi, yüzey ve uzay bilgileri ve çoklu temsilleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 361-384.

Usiskin, Z. (1982). Van hiele levels and achievement in secondary school geometry. Final Report, Cognitive Development and Achievement in Secondary School Geometry Project. Chicago: University of Chicago.

Van Hiele, P. M. (1986). Structure and insight: A theory of mathematics education. Academic Pres, Inc: Orlando, Florida

Van Hiele, P. M. (1999). Developing geometric thinking through activities that begin with play. Teaching Children with Mathematics, 6, 310-316.

Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim, (Çev. Ed. Soner Durmuş, Çev: Elemantary and middle school mathematics teaching developmentally) Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.

Yalın, H. İ. (2007) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.