An Analysis of The Studies On Misconceptions In Turkey In Terms Of The Concept Components / Türkiye’deki Kavram Yanılgıları İle İlgili Araştırmaların Kavramın İçerik Ögeleri Açısından İncelenmesi

Mükerrem AKBULUT TAŞ
2.375 416

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki kavram yanılgıları ile ilgili çalışmaların tartışma, sonuç ve öneriler bölümünün kavramın içerik ögeleri açısından incelenmesidir. Araştırma, doküman incelemesi yöntemi kullanılarak yapılan nitel bir çalışmadır. Araştırmada kavram yanılgıları ile ilgili fen eğitimi, matematik eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi alanından ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilen toplam 241 çalışma incelenmiştir. Doküman analizi tekniği ile toplanan veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bu araştırma sonucunda, araştırmacıların araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve önerilerini ortaya koyarken, kavramın içerik ögelerine çok az yer verdikleri görülmüştür. Araştırma raporlarında kavramın içerik ögelerine yer vermiş olan araştırmacıların ise en çok tanım, özellikler ve örneklerle ilgili belirlemeler yaptıkları ve en çok örneklerle ilgili önerileri ifade ettikleri saptanmıştır. Araştırmacıların en az üzerinde durdukları öge ise kavram adı ve kavram hiyerarşisi olmuştur. Araştırmalarda ortaya konulan sonuçların kavram öğretimi ile ilgili üretilen kuramsal bilgilerle desteklenmeden tartışıldığı ve yapılan önerilerin kavramın içerik ögelerinin etkili öğretiminden çok farklı yöntem, teknik ve materyallerin kullanılması üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Sonuç olarak, kavram yanılgıları ile ilgili araştırma sonuçlarından ve önerilerinden kavram öğretimi ile ilgilenen tasarımcıların, öğretmenlerin, ders kitabı yazarlarının ve program geliştirme uzmanlarının yararlanabilmesi amacıyla, ilgili konu alanı uzmanlarının, araştırmalarında incelenen kavramın analizini yaparak kavramın içerik ögelerine daha açık yer vermeleri önerilebilir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


KAYNAKLAR

Akbulut Taş, M., & Karataş Coşkun, M. (2014). The effect of explicit teaching and implicit learning of concept and generalization structure on the acquisition of explicit knowledge of concept and generalization structure. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(1), 19-38. doi: 10.14812/cufej.2014.001.

Anderson, R.C.,& Kulhavy, R.W. (1972). Learning concepts from definitions. American Educational Research Journal, 9(3), 385-390. URL: http://www.jstor.org/stable/1161754.

Bahar, M. (2003). Misconceptions in biology education and conceptual change strategies. Educational Sciences: Theory & Practice, 3(1) , 55-64.

Barke, H.D., Hazari, A., & Yitbarek, S. (2009). Misconceptions in chemistry: Addressing perceptions in chemical education. Berlin, Heidelberg: Springer.doi 10.1007/978-3-540-70989-3_1.

Booth, J.L., Lange, K.E., Koedinger, K. R., Newton, K.J. (2013). Using example problems to improve student learning in algebra: Differentiating between correct and incorrect examples. Learning and Instruction, 25, 24-34.

Brown, D. E., & Clement, J. (April, 1987). Overcoming misconceptions in mechanics: A comparison of two example-based teaching strategies. A Paper presented of the American Educational Research Association, Washington, D.C. ED 283 712.

Bulunuz, N., Jarrett, O. S., & Bulunuz, M. (2008). Fifth-grade elementary school students’ conceptions and misconceptions about the fungus kingdom. Journal of Turkish science, 5(3), 32-46.

Canpolat, N. (2006). Turkish undergraduates' misconceptions of evaporation, evaporation rate, and vapour pressure. International Journal of Science Education, 28(15), 1757-1770.

Chi, M. T. H. (2005). Commonsense conceptions of emergent processes: Why some misconceptions are robust. Journal of the Learning Sciences, 14(2), 161-199.

Committee on Undergraduate Science Education [CUSE] (1997). Misconceptions as barriers to understanding science. In Science teaching reconsidered: A handbook (chap. 4). [Electronic version]. Washington, DC: National Academy of Sciences.

Coşkun, M. (2011). Kavram öğretimi. Adana: Karahan Kitabevi.

Doğan, O. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “bir ülke bir bayrak” ünitesindeki kavramların öğrenilmesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Duit, R. (2007). Science education research internationally: Conceptions, research methods, domains of research. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(1), 3-15.

Duit, R., & Treagust, D. F.(2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. International Journal of Science Education, 25(6), 671–688.

Duschl, R. A., Schweingruber, H. & Shouse, A. W. (Eds.) (2007). Taking science to school: Learning and teaching science in grades K-8. Washington, D.C.: The National Academies Press.

Dündar, H., & Aksoy, N. (2010). Kavram analizi stratejisinin öğrencilerin kavram öğrenme başarısı ve hayat bilgisi dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 21, 1-27.

Ehrenberg, S. D. (1981). Concept Learning: How to make it happen in the classroom. Educational Leadership, 36-43.

Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of concept cartoons in diagnosing and overcoming misconceptions related to photosynthesis. International Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111 – 124.

Fidan, N. (2009). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde geçen “demokrasi ve cumhuriyet” kavramlarıyla ilgili bilgilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Guzzetti, B. E.; Snyder, T. E.; Glass, G. V., & Gamas, W.S. (1993). Promoting conceptual change in science: A comparative meta-analysis of instructional interventions from reading education and science education. Reading Research Quarterly, 28(2), 116-159.

Guzzetti, B. J. (2000). Learning counter-intuitive science concepts: What have we learned from over a decade of research? Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 16(2), 89-98.

Güngör, B., & Özgür, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sindirim sistemi konusundaki didaktik kökenli kavram yanılgılarının nedenleri. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 3(2), 149-177.

Hannon, B. (2012). Differential-associative processing or example elaboration: Which strategy is best for learning the definitions of related and unrelated concepts? Learning and Instruction, 22, 299-310.

Kara, İ. (2007). Revelation of general knowledge and misconceptions about Newton’s laws of motion by drawing method. World Applied Sciences Journal, 2, 770-778.

Karim, M. H., & Wickman, P. (2008). Describing and analyzing learning in action: An empirical study of the importance of misconceptions in learning science. Science Education,92,141–164.doi 10.1002/sce.20233

Kılıç, F. (2007). Kavramların öğretiminde kavramın içerik öğelerinin açıklanmasının akademik başarıya etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 145-161.

Klausmeier, H. J. (1990). Conceptualizing. In B. F. Jones & L. Idol (Eds.), Dimesions of thinking and cognitive instruction (pp. 93-131). Hillsdale, New Jersey: Lawrence.

Koballa, T. R., Crawley, F.E., & Shrigley, R.C. (1990). A summary of research in science education – 1988. Science Education, 74(3), 315-333.

Kodaz, N. (2009). İçerik düzenlemesi yapılmış metinlerin öğrencilerin cumhuriyet ve demokrasi kavramlarını öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Köse, S. (2007). The effects of concept mapping instruction on overcoming 9 th grade students’ misconceptions about diffusion and osmosis. Journal of Baltic Science Education, 6(2), 16-25.

Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: Using drawings as a research method. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293.

Kurnaz, M. A., & Sağlam-Arslan, A. (2011). A thematic review of some studies investigating students’ alternative conceptions about energy. Eurasian Journal Physics and Chemistry Education, 3(1),51-74.

Larkin, D. (2012). Misconceptions about “misconceptions”: Preservice secondary science teachers’ views on the value and role of students ideas. Science Education, 96(5), 927-956.

Martorella, P. H. (1998). Social studies for elementary school children developing young citizens. (2nd. ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall Inc.

Merrill, M. D., Tennyson, R. D., Posey, L.O. (1992). Teaching concepts: An instructional design guide. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Özlem, D. (2004). Mantık (7.bs). İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Pabuçcu, A., & Geban, Ö. (2012). Students’ conceptual level of understanding on chemical bonding. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 563-580

Peşman, H., & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103, 208–222.

Petty, O. S., & Jansson, L. C. (1987). Frequencing examples and nonexamples to facilitate concept attainment. Journal for Research in Mathematics Education, 18(2),112-125.URL: http://www.jstor.org/stable/749246.

Prater, M. A. (1993). Teaching concepts: Procedures for the design and delivery of instruction. Remedial & Special Education, 14(5), 51-62.

Schmidt, H. J. (1997). Student’ misconceptions- looking for a pattern. Science Education, 81,123-135.

Smith, J. P., diSessa, A. A. & Roschelle, J. (1993). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of the Learning Sciences, 3, 115-163.

Sözbilir, M. (2003). A review of selected literature on students’ misconceptions of heat and temperature. Boğaziçi University Journal of Education, 20(1), 25-41.

Şimşek, A. (2006). Kavramların öğretimi. A. Şimşek (Ed.), İçinde İçerik türlerine dayalı öğretim (pp. 27-70). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tekkaya, C. (2003). Remediating high school students' misconceptions concerning diffusion and osmosis through concept mapping and conceptual change text. Research in Science & Technological Education, 21(1), 5-16.

Tennyson, R. D., & Cocchiarella, M. J. (1986). An empirically based instructional design theory for teaching concepts. Review of Educational Research, 56(1), 40-71.

Tennyson, R. D., & Park, O. (1980). The teaching of concepts: A review of instructional design research literature. Review of Educational Research, 50(1) 55-70

Tennyson, R. D., Woolley, F.R., & Merrill, M. D. (1972). Exemplar and non-exemplar variables which produce correct concept classification behavior and specified classification errors. Journal of Educational Psychology, 63, 144-152.

Ünal, S. (2008). Changing students’ misconceptions of floating and sinking using hands-on activities. Journal of Baltic Science Education, 7(3),I 34-1 46.

Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Vinner, S. (1983). Concept definition, concept image, and the notion of function. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 14(3), 293-305.

Ward, R. A. (2004). An investigation of K-8 preservice teachers’ concept images and mathematical definitions of polygons. Issues in Teacher Education, 13(2), 39-56.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükselir, A. (2006). İlköğretim altıncı sınıf sosyal bilgiler programında geçen kavramların kanımı ve kalıcılığında kavram analizi yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.