Cilt 9, Sayı 4 (2013)

Ekim

İçindekiler

Jenerik Dosyası PDF
Chief Editor
Okuma Yazma Öğrenme Yaşı / Age for Learning Literate PDF
Firdevs Güneş
Lisansüstü Tezlere Ait Özet Metinlerinin Yazım Tekniği Bakımından Değerlendirilmesi / The Evaluation of Abstract Texts in Terms of Writing Technique in Postgraduate Theses PDF
Eyyup Coşkun, Mustafa Onur Kan
Ekrandan Okumanın Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi / Impact of Screen Reading Towards Attitudes of Reading PDF
Havva Yaman, Abdullah Dağtaş
Türkçe Öğretmen Adaylarının Drama Uygulamalarına İlişkin Algıları / The Perceptions of Turkish Preservice Teachers Regarding Drama Practices PDF
Abdullah Çoban, Mehmet Akif Çeçen
Türkçe Eğitiminde Motivasyonu Arttırmaya Yönelik Uygulamalar / Practices Toward Enhancing Motivation in Turkish Language Education PDF
Duygu Uçgun
Sınıf İçi Gürültünün Öğrencilerin Dinleme Sürecindeki Bilişsel Performansına Etkisi / Effects of Classroom Background Noise on Cognitive Performance of Listenıng Process in Secondary School Students PDF
Sait Tüzel
Metin Yapısı Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Tartışmacı Yazma Becerilerine Etkisi / The Effect Of Teaching Argumentative Writing On Teacher Candidates' Argumentative Writing Skills PDF
Ebubekir Çakmak
Metacognitive Online Reading Strategies Applied by EFL Students PDF
Görsev İnceçay
Parent Irrational Beliefs Scale: Reliability and Validity on Parents with Secondary Schools Children PDF
İdris Kaya, Zeynep Hamamci
İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri / The Psychometric Properties Of The Primary School Teacher Motivation Scale PDF
Ergün Öztürk, Ebru Uzunkol
21. Yüzyıl Öğrenci Özelliklerinin Öğretmen Adayları Tarafından Tanımlanması: Bir Twitter Uygulaması / The Defining Characterıstıcs of Students of The 21st Century By Student Teachers: A Twitter Activity PDF
Selim Günüç, Hatice Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu
Öğrenme Nesnesi Ambarlarının Kullanışlılık Değerlendirmesi: egitim.gov.tr Sitesi Örneği / Usability Assessment of Learning Object Repositories: The Case of egitim.gov.tr PDF
Betül Tonbuloğlu, Hasan Aydin
Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Ölçeğinin Yapı Geçerliği Çalişmaları / Construct Validation Of Grasha-Riechmann Learning Style Scale PDF
Levent Vural
1992-2012 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi / Analysis of Graduate Thesis Papers in Turkey in the Field of Fine Arts Education Between 1992 and 2012 PDF
Bayram Özer, Abdurrahman Eren, Tarık Yazar
Elektronik Tablolama ve Bilgisayar Cebir Sistemi Yardımıyla Bilgisayar Destekli Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi / Developing Computer Assisted Worksheets with Electronic Spreadsheets and Computer Algebra System PDF
Tamer Kutluca, Adnan Baki
Examining the Difficulties Experienced by 8th Grade Students on the Subject of Square Root Numbers PDF
Tevfik İşleyen, Emel Mercan
Materyal KullanImInIn Matematiksel Düşünme Becerisine Etkisi / The Effects of Using Materials on Mathematical Thinking Skills PDF
Hülya Kılıç, Zelha Tunç Pekkan, Rabia Karatoprak
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarinin Çevreye Yönelik BakIşlarInIn İncelenmesi / A Study of Determining Pre-Service Science Teachers' and Science Teachers' Viewpoint Toward Environment PDF
Serkan Timur, Betül Timur, Şirin Yilmaz
Odak Tekniğin Ortaya Çıkmasında Etkili Olabilecek Bazı Faktörlerin Araştırılması: Başarı, Mantıksal Düşünme Yeteneği ve İşlem Tipi Sırası / Study of Some Factors Related to Focused Technique: Physics Achievement, Logical Thinking Skills and Task Sequence PDF
Burak Kağan Temiz, Ahmet Yavuz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496