Cilt 10, Sayı 1 (2014)

January 2014

İçindekiler

Generic File PDF
Chief Editor
The Relationship Between Bureaucratic School Structure and Teachers' Level of Academic Optimism / Bürokratik Okul Yapısı ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki PDF
Servet ÖZDEMİR, Ali Çağatay KILINÇ
School Principals Role Priorities / Okul Müdürlerinin Rol Öncelikleri PDF
Aydın BALYER
Analysis of Students' Written Scientific Argument Generate and Evaluation Skills / Öğrencilerin Yazılı Bilimsel Argüman Oluşturma ve Değerlendirme Becerilerinin İncelenmesi PDF
Safiye ASLAN
How are We Persuaded? Persuasive Text and Structure / Nasıl İkna Ediliyoruz? İkna Edici Metin ve Yapısı PDF
Mehmet KURUDAYIOĞLU, Eren YILMAZ
Body Language Scale: Validity and Reliability Study / Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Mehmet TOK, Hasan TEMEL
Prospective Information Technologies Teachers' Reflective Thinking Levels in Their Blogs / "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bloglarında Kullandıkları Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri" PDF
Harun ÇİĞDEM, Adile Aşkım KURT
“Interest” and the Domains of Interest in the Curricula of CEIT Departments / “İlgi” ve BÖTE Öğrencilerinin Çalışma Alanlarındaki Önemi PDF
Can MEŞE, Seda ÖZER, Muhterem DİNDAR, H. Ferhan ODABAŞI
Determining the Changes of Information and Communication Technology Guidance Teacher Candidates' Technological Pedagogical Content Knowledge Competency, Information and Communication Technology Usage Stages and Levels / Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretm PDF
Beril CEYLAN, Mesut TÜRK, Fatih YAMAN, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
The Effects of a Distance Education Programming Language Course on Student Performance / Uzaktan Eğitimle Verilen Programlama Dilleri Dersinin Öğrenen Başarısı Üzerine Etkisi PDF
Gürhan DURAK
Exploring 'The Brain is Wider Than the Sky' by Emily Dickinson Through Task-Based Learning in EFL Classes / Emily Dickinson'un 'The Brain is Wider Than the Sky' Adlı Eserinin Yabancı Dil Öğretimi Sınıflarında Görev Tabanlı Öğretim ile Açımlaması PDF
Kadim ÖZTÜRK
The Effect of Using Documentary Movies on 8th Grade Students' Science Learning / Fen ve Teknoloji Dersinde Belgesel Kullanımının 8. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi PDF
Munise SEÇKİN KAPUCU, Cemil AYDOĞDU
Predictor Variables for Primary School Students Related to Van Hiele Geometric Thinking / İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeylerini Yordayan Değişkenler PDF
Ayten Pınar BAL
An Evaluation of Teachers' Views Towards Social Studies Curriculum in Connection with Their Epistemological Beliefs / Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Epistemolojik İnançlar Bağlamında Değerlendirilmesi PDF
Selin KÖSEMEN, Abdurrahman ŞAHİN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496