Cilt 10, Sayı 2 (2014)

April 2014

İçindekiler

Generic File PDF
Chief Editor
Turkish Adaptation of Preservice Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Assessment Instrument / Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlama Çalışması PDF
Güney HACIÖMEROĞLU, Çavuş ŞAHİN, Serdar ARCAGÖK
The Effect of Multimedia Software Course on Student Attitudes / Çoklu Ortam Yazılımının Derse Yönelik Tutuma Etkisi PDF
Eyup YÜNKÜL, Kemal Oğuz ER
The Investigation of the Relationship between Lifelong Learning Tendencies and Aims of Using Facebook / Facebook Kullanım Amaçları İle Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Halil İbrahim HASESKİ, Yusuf Levent ŞAHİN, Eray YILMAZ, Osman EROL
Determining Science Teacher Candidates' Self-Reliance Levels with regard to Their Technological Pedagogical Content Knowledge / Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPABGÖ) Konusunda Özgüven Seviyelerinin Belirlenmesi PDF
Gürsoy MERİÇ
The Effect of Science and Technology Teaching Promoted With Concept Cartoons on Students' Academic Achievement and Conceptual Understanding / Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kavramsal An PDF
Ramazan DEMİREL, Oktay ASLAN
Turkish Adaptation of the Competence Scale for Learning Science: Validity and Reliability Study / Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği'nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Burcu ŞENLER
Determining the Views of Students of Faculty of Education on Human Anatomy and Physiology Courses / Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi Eğitimi Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi PDF
Halil KUNT
The Burnout of Primary School Teachers Who Teach to the First Classes / İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Durumu PDF
Mehmet Kaan DEMİR, Nazlı KARA
Examining Pre-Service Primary School Teachers' Experiences in the Idea of Transitivity / Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geçişlilik Düşüncesi İle İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi PDF
Özlem DOĞAN TEMUR, Furkan DEMİR, Serap AKBABA DAĞ
A Survey on the Adjustment of Primary First Grade Students to School / İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları Üzerine Bir İnceleme PDF
Ferhat ENSAR, Uygar KESKİN
Turkish Adaptation Study of Overall School Satisfaction Scale for Children / Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlama Çalışması PDF
Bülent Baki TELEF
The Second Short Form of Perception Psychological Maltreatment Inventory for Adolescents: The Study of Validity and Reliability / Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu-II : Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması PDF
Gökmen ARSLAN, Zekavet KABASAKAL
A Better Understanding of Parental Emotional Socialization Behaviors with an Illustrative Context / Ebeveyn Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Açıklayıcı Bir Bağlam İçinde Daha iyi Anlaşılması PDF (English)
Şükran KILIÇ
Why Should the Mathematics History Be Used in Mathematics Education? / Matematik Tarihi Matematik Eğitiminde Neden Kullanılmalı? PDF
Sefa DÜNDAR, Mustafa ÇAKIROĞLU
The Effects of SQ3R and DR-TA Reading Strategies Used By Fifth Grade Students on Comprehension / Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kullandığı ASOAT ve YO-DE Okuma Stratejilerinin Anlamaya Etkisi PDF
Gökhan ARI
Determination of 4th Class Preservice Teachers' Attitudes Towards the Teaching Profession in Faculty of Education: Sample of Muş Alparslan University / Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları: Muş Alparslan Ü PDF
İsmet KESEN, Murat POLAT
The Perception Level of the High School Students about the Concept of “City”: A Case af Çanakkale / Ortaöğretim Öğrencilerinin Şehir Kavramını Algılama Düzeyleri: Çanakkale Örneği PDF
Şaban TEZCAN, Mehmet KARA
THE IMPACT OF METACOGNITION TRAINING ON METACOGNITIVE AWARENESS OF MEDICAL STUDENTS PDF (English)
İpek GÖNÜLLÜ, Müge ARTAR


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496