Cilt 10, Sayı 4 (2014)

October 2014

İçindekiler

Generic file PDF
Chief Editor
A research on high school students’ reading interests and habits / Lise öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıkları üzerine bir araştırma PDF
Aliye USLU ÜSTTEN, Salim PİLAV
A comparative study on native language arts curricula of Turkey and Singapore / Türkiye ve Singapur ana dili öğretimi programları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma PDF
Havva YAMAN, Gökçen GÖÇEN
Language arts course teaching process associated with critical literacy / Eleştirel okuryazarlıkla ilişkilendirilmiş Türkçe derslerinin öğretim süreci PDF
Önder POTUR
Pre-service Turkish language arts teachers’ views on their visual literacy skills / Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okuryazarlık becerileri hakkındaki görüşleri PDF
Gamze ÇELİK, Osman ÇEKİÇ
Tendency scale for technology use in class: Development, reliability and validity / Derste teknoloji kullanımına yönelik eğilim ölçeği: Geliştirme, güvenirlik ve geçerlik PDF (English)
Selim GÜNÜÇ, Abdullah KUZU
Technology acceptance measure for teachers: T-TAM / Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ PDF
Ömer Faruk URSAVAŞ, Sami ŞAHİN, David McILROY
The effect of face to face interaction on critical thinking skills in web supported case-based learning / Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi PDF
Çelebi ULUYOL, Tolga GÜYER
The effectiveness of language arts and physical education curriculum integrated with values education program / Türkçe ve beden eğitimi öğretim programları ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiği PDF
Gizem ENGİN, Selçuk UYGUN
Relationship between the level of foreign language learning and the cognitive and affective features of students of physical education and sports school / Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dil öğrenme düzeyi ile bazı bilişsel ve ... PDF
A. Seda SARACALOĞLU, S. Rana VAROL, İlke EVİN GENCEL
Determination of teachers’ learning styles and evaluation of the relationship among learning styles / Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi PDF
Etem YEŞİLYURT
The effects of alternative assessment and evaluation methods on academic achievement, persistence of learning, self-efficacy perception and attitudes / Alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin akademik başarı, kalıcılık, özyeterlilik algısı ve tutum.. PDF
Yasemin ABALI ÖZTÜRK, Çavuş ŞAHİN
Examining students' perceptions on esthetic value in social studies teaching program / Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan estetik değerine ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi PDF
Bahadır KILCAN, Bülent AKBABA
Determination of preservice teachers’ electromagnetic pollution awareness / Öğretmen adaylarının elektromanyetik kirlilik farkındalıklarının belirlenmesi PDF
İsmail KENAR, Sedat TURGUT, Muhammed Sait GÖKALP
Investigating the relationship between science teachers’ self- efficacy, work environment and their job satisfaction based on TIMSS 2011 / Fen öğretmenlerinin öz-yeterlilikleri, çalışma ortamları ve mesleki doyumları arasındaki ilişkinin TİMSS 2011 ... PDF (English)
Nurcan KAHRAMAN
The views of the preschool and primary school teachers on preparation p/rocess of emergent literacy in preschool / Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık sürecine ilişkin görüşleri PDF
Necdet TAŞKIN, Mehmet KATRANCI, Mehmet UYGUN
The impact of coherence relations on text comprehension of Turkish EFL readers / Bağdaşıklık ilişkilerinin yabancı dil öğrenen Türk okuyucuların İngilizce metinleri anlama yeteneğine etkisi PDF (English)
Hasan BAYRAKTAR
The perception of school inefficacy, social prescribed perfectionism and self-appraisal as predictors of adolescents’ life satisfaction / Ergenlerin yaşam doyumunu algılanan okul yetersizliğinin, sosyal kaynaklı mükemmeliyetçiliğin ve kendini ... PDF (English)
Eyüp ÇELİK, Neslihan ARICI ÖZCAN, Mehmet Emin TURAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496