Cilt 11, Sayı 1 (2015)

January 2015

İçindekiler

Jeneric File PDF
Chief Editor
The examination of the readiness levels of teacher candidates for online learning in terms of various variables / Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi PDF
Özlem ÇAKIR, Mehmet Barış HORZUM
Designing a web based measurement and evaluation environment: A sample storyboard / Web tabanlı ölçme ve değerlendirme ortam tasarımı: Bir görsel senaryo örneği PDF
Ömer KIRMACI, Özden ŞAHİN İZMİRLİ
Nurturing the integration of technology in education / Eğitimde teknoloji entegrasyonu PDF (English)
Thomas G. RYAN, Gillian BAGLEY
A study for determining computer programming students’ attitudes towards programming and their programming self-efficacy / Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı tutum ve programlama öz-yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalı PDF
Özcan ÖZYURT, Hacer ÖZYURT
An examination of gender effect on pre-service teachers’ behavioural intentions to use ICT / Öğretmen adaylarının BİT kullanımına yönelik davranışsal niyetleri üzerindeki cinsiyet etkisinin incelenmesi PDF
Ömer Faruk URSAVAŞ
Development and application of internet information pollution scale / İnternet’te bilgi kirliliği ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması PDF
Mehmet FIRAT, A. Aşkım KURT
The effect of educational videos presented in two different content stream on motivation and achievement of students with visual learning styles / İki farklı içerik akışında sunulan eğitsel videoların görsel öğrenme stiline sahip öğrencilerin akademik baş PDF
Muzaffer ÖZDEMİR, Adem Mehmet YILDIZ
The views and expectations of academicians about retirement / Akademik personelin emeklilikleriyle ilgili görüş ve beklentileri PDF
Mustafa Aydın BAŞAR, Mehmet ULUTAŞ
Analysis of organizational behaviour studies in Turkey / Türkiye'deki örgütsel davranış çalışmalarının analizi PDF
Bertan AKYOL, R. Cengiz AKÇAY
Determination of media and television literacy levels of classroom teacher candidates / Sınıf öğretmeni adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi PDF
Barış ÇETİN
Cognitive awareness levels of classroom teaching program students on the topics of Turkey’s physical geography / Sınıf öğretmenliği programı öğrencilerinin Türkiye fiziki coğrafyası konularında bilişsel farkındalık beceri düzeyleri PDF
Öznur YAZICI, Özlem ULU KALIN
A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme PDF
Bayram BAŞ, Esra ÖRS
Turkish adaptation of attitude towards mathematics instrument / Matematiğe ilişkin tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması PDF
Mesut TABUK, Güney HACIÖMEROĞLU
A new approach in biology teaching: DNR-based teaching / Biyoloji eğitiminde yeni bir yaklaşım: EGS tabanlı öğretim PDF
Nazihan URSAVAŞ, Sabiha ODABAŞI ÇİMER
Mathematical analysis of data on Ottoman history as an application of project based learning model / Proje tabanlı öğrenme modelinin bir uygulaması olarak Osmanlı tarihi verilerinin matematiksel analizi PDF
İsmet AYHAN, Mahmut SİNECEN, Mithat AYDIN
Prospective teachers’ opinions towards postgraduate education / Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleri PDF
Çavuş ŞAHİN, Mehmet Kaan DEMİR, Serdar ARCAGÖK
Investigation of “self perception” and “life satisfaction” of the adolescents who take the student selection and placement exam / Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına giren ergenlerin “benlik algılarının” ve “yaşam doyumlarının” incelenmesi PDF
Murat EROL, Hasan ÇELİK, Akın ÜÇOK
Using word processor as a tool to enhance the teaching of writing in a Turkish EFL context: An action research / Türk EFL bağlamında yazma öğretimini iyileştirme aracı olarak kelime işlemci kullanımı: Bir eylem araştırması PDF (English)
Cevdet YILMAZ, Kemal ERKOL
Reliability and validity studies of the Turkish version of the e-bullying scale (e-BS) and e-victimization scale (e-VS) / E- zorbalık ölçeği ve e-mağduriyet ölçeğinin Türkçe formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları PDF (English)
Başaran GENÇDOĞAN, Özkan ÇİKRIKCİ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496