Cilt 11, Sayı 2 (2015)

April 2015

İçindekiler

Jeneric File PDF
Chief Editor
Values education problematic: Determining the status according to classroom teachers opinions / Değer ve eğitimi sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre durum tespiti PDF
Salih Zeki GENÇ, Tugay TUTKUN, Adil ÇORUK
Teachers’ level of compliance to ethical values based on secondary students’ perceptions / Ortaokul öğrencilerinin algılarına göre öğretmenlerin etik değerlere uyma düzeyleri PDF
Nihal TUNCA, Senar ALKIN-ŞAHİN, Demet SEVER, Bilge ÇAM AKTAŞ
Opinions of primary school classroom teachers about distribution process of values in social science course curriculum / Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programındaki değerlerin kazandırılma sürecine yönelik görüşleri PDF
Nagihan YILDIRIM, Süleyman TURAN
Opinions of prospective class teachers about their proficiency in using alternative assessment-evaluation instruments / Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma konusunda yeterliliklerine ilişkin görüşleri PDF
Çavuş ŞAHİN, Yasemin ABALI ÖZTÜRK
School as if a workplace: Exploring burnout among high school students / Bir iş yeri gibi okul: Lise öğrencileri arasında tükenmişliğin keşfi PDF (English)
Ayse AYPAY, Mustafa SEVER
Adaptation of web users self-efficacy scale (WUSE) to Turkish: Validity and reliability study / Web kullanıcıları öz-yeterlik ölçeği’nin (WKÖÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması PDF
Taner ALTUN, Mehmet PALANCI
Investigation of “personal epistemology” and “self-perception” of international college students who receive education in Turkey /Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kişisel epistemolojileri ve benlik algılarının incelenmesi PDF
Murat EROL, Leyla ERCAN
University students’ satisfaction level and related variables / Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler PDF
Funda BARUTÇU YILDIRIM, Oya YERİN GÜNERİ, Yeşim ÇAPA AYDIN
The views of preschool teachers on practices and beliefs of measurement and evaluation / Okul öncesi öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik inanç ve uygulamalarına ilişkin görüşleri PDF
Haydar DURUKAN, Merve ŞAHİN
A study of the interest and views towards social studies education among preschool teacher candidates / Okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitimine yönelik ilgilerinin ve görüşlerinin belirlenmesi PDF
Nadire Emel AKHAN, Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
Preschool education preservice teachers’ views on multilingual education / Okul öncesi öğretmen adaylarının çokdilli eğitim üzerine görüşleri PDF
Şeyda Deniz TARIM
The effectiveness of community service-learning in teacher training / Topluma hizmet uygulamalarının öğretmen yetiştirmede etkililiği PDF
Adnan KÜÇÜKOĞLU, Sinan KOÇYİĞİT
The evaluation of responsibility education applications of high school teachers / Lise öğretmenlerinin sorumluluk eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi PDF
Rüştü YEŞİL
Investigation of secondary school mathematics teachers’ opinions on mathematics fear / Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik korkusu ile ilgili görüşlerinin incelenmesi PDF
Ali ŞENOL, Sefa DÜNDAR, İbrahim KAYA, Nazan GÜNDÜZ, Hasan TEMEL
Knowledge of mathematics teacher-candidates about the concept of slope / Matematik öğretmeni adaylarının eğim kavramına ilişkin bilgileri PDF
Sefa DÜNDAR
Secondary school reading habit scale: Validity and reliability study / Ortaokul kitap okuma alışkanlığı ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması PDF
Mehmet TOK, Barış KÜÇÜK, Ömer KIRMACI
Explicit-reflective instruction of nature of science as embedded within the chemical equilibrium / Kimyasal denge konusuna entegre edilmiş açık-düşündürücü yaklaşımla bilimin doğası öğretimi PDF
Melek Nur ERDOĞAN, Fitnat KÖSEOĞLU
Social representations of giftedness in Turkey / Türkiye’de üstün zekâya ilişkin sosyal temsiller PDF
Fatih KAYA, Üzeyir OGURLU, Bilge TAŞDEMİR, Yasin TOPRAK
Evaluation of the acquisition of skills directly offered in the fourth grade course of social studies / Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek becerilerin kazanılma durumunun değerlendirilmesi PDF
Mehmet Kaan DEMİR, Zerrin Tuğçe ÇİÇEKLİYURT


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496