Cilt 11, Sayı 4 (2015)

October, 2015

Volume 11 issue 4, October 2015

İçindekiler

Tanıtmalar

From the Editor-in-Chief PDF (English)
From the Editor-in-Chief
Generic File PDF
Generic File
Evaluation of Life-Long Learning Tendencies of Pre-Service Teachers In Terms of Some Variables / Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Sekvan KUZU, Servet DEMİR, Murat CANPOLAT
An Investigation of The Relationships Between Secondary School Students’ Motivational Beliefs And Mathematics Anxieties Through Canonical Correlation Analysis /Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyonel İnançları ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişkilerin K PDF
Eyüp YURT, İsmail ŞAHİN
Problem Solving Skills And Critical Thinking Dispositions Of Electric/Electronic Engineering Students: Case of Karadeniz Technical University /Elektrik/Elektronik Mühendisliği Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri: PDF
Hacer ÖZYURT, Özcan ÖZYURT
Examining Information and Communication Technologies Preservice Teachers’ Views On Technology Integration and Their Roles In This Process /Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonuna ve Bu Süreçteki Rollerine İlişkin Görüşlerinin PDF
Yasemin DEMİRASLAN ÇEVİK, Gökhan DAĞHAN, Sibel BARIN, Rukiye SAVRAN
Effect of Critical Reading Education on Metacognitive Reading Strategies and Media Literacy / Eleştirel Okuma Eğitiminin Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ve Medya Okuryazarliği Üzerindeki Etkisi PDF
Ayşegül KARABAY
Using Concept Maps to Determine Pre Service Science Teachers Views About The Nature of Science / Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesinde Kavram Haritalarının Kullanılması PDF
Nagihan İMER ÇETİN, Mehmet Fatih TAŞAR
Educational Programs, Services and Support For Gifted Students In Turkey / Türkiye’de Üstün Zekalı Öğrenciler İçin Eğitimsel Programlar, Hizmetler ve Destekler PDF (English)
Feyzullah ŞAHİN
Examination of Children’s Self Regulation Skill In Terms of Different Variables /Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
H. Gözde ERTÜRK KARA, Mübeccel GÖNEN
Classroom Climate Perceived By Students Scale: A Validity and Reliability Study / Öğrenciler Tarafından Algılanan Sınıf İklimi Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PDF
Meltem ÇENGEL, Adil TÜRKOĞLU
An Attitude Scale Improving Study In The Context of Elementary School Algebra Course /Cebir Konusuna Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması PDF (English)
Ayten Pınar BAL, Ahmet KARACAOĞLU
Development of Satısfactıon Scale For E-Course: Reliability and Validity Study /E-Derslere Yönelik Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Aynur KOLBURAN GEÇER, Arzu DEVECİ TOPAL
Investigation of Drawings and Rotation Skills In Integral Volume Problems Solving Process Within Communities of Practices / Uygulama Topluluğu Bağlamında İntegral Hacim Problemleri Çözüm Sürecindeki Çizimlerin Ve Döndürme Becerilerinin İncelenmesi PDF
Ali DELİCE, Özkan ERGENE
Meta-Analysis Of The Variables That Predict The Organizational Commitment Of Teachers In Turkey / Türkiye’deki Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığını Yordayan Değişkenlerin Meta-Analizi PDF (English)
Aykut ARSLAN, Nilgün YILDIZ
The Views of Pre-Service Teachers on The Skill of Accurately, Aesthetic and Effective Using of Turkish Language: A Case Study /Öğretmen Adaylarının Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisiyle İlgili Görüşleri: Bir Durum Çalışması PDF
Fatih KANA
Investigation of How Eight Grade Students Associate Scientific Concepts With The Ones They Encounter In Their Daily Lives /Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Kavramlarını Günlük Hayata Transfer Düzeylerinin İncelenmesi PDF
Abuzer AKGÜN, Ayhan ÇİNİCİ, Nazlı YILDIRIM, Mehmet KÖPRÜBAŞI
Developing A Visual Perception Scale (VPS) For Preschool Children: Validity And Reliability Study /Okul Öncesi Dönemine Yönelik Görsel Algilama Ölçeği’nin (GAÖ) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Abdullah KALKAN, Mehmet ARSLAN
Investigation of Theses In Turkey on Loneliness In Terms of Gender: A Meta-Analytic Study / Türkiye’de Yalnızlık Üzerine Yapilan Tezlerin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi: Meta Analitik Bir Çalışma PDF
Mustafa PAMUK, Abdullah ATLİ, Ali KIŞ
Studying writing attitudes of secondary school students with regard to various variables / Ortaokul öğrencilerinin yazmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi PDF
Kemal Zeki ZORBAZ, Nuray KAYATÜRK
A Qualitative Study on The Motivation of Turkish EFL Teachers Working At State Universities / Devlet Üniversitelerinde Çalışan Türk İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyonu Üzerine Nitel Bir Araştırma PDF (English)
Elçin ÖLMEZER ÖZTÜRK
Developing Teacher Professionalism Scale: Validation and Reliability Study /Öğretmenlik Mesleği Profesyonellik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (English)
Abdurrahman İLGAN, Engin ASLANARGÜN, Sadia SHAUKAT
Sensıtivity to Punishment In The Academic Context: It’s Relationship With Locus of Control, Gender and Grade Level / Akademik Bağlamda Ceza Hassasiyeti: Denetim Odağı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyiyle İlişkileri PDF (English)
Ayşe AYPAY
English Language Teachers And Technology Education / İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi PDF
Ahmet BAŞAL


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496