Cilt 12, Sayı 1 (2016)

January, 2016

Volume 12 issue 1, January 2016

İçindekiler

Tanıtmalar

From the Editor-in-Chief PDF (English)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Generic File PDF
Generic File
The Identification of The Views of Raters on Standard Rubrics and Rubrics Based on The Solo Taxonomy/Standart ve Solo Taksonomisine Dayalı Rubrikler Hakkındaki Puanlayıcı Görüşlerinin İncelenmesi PDF (English)
Mustafa İLHAN, Bayram ÇETİN
Evaluation of Selective Course of Science Application According to The Views of Middle School Students (5th, 6th And 7th Grades)/5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi PDF
Munise SEÇKİN KAPUCU
The Effects of Religious Culture and Moral Knowledge Course Organized with Student-Centered Approach on Students’ Academic Achievement And Attitudes/Öğrenci Merkezli Anlayışa Göre Düzenlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrenci Başarılarına ve Tu PDF
Abdurrahman KILIÇ, Şeyma ŞAHİN
A Study on Prospective Teachers’ Educational Beliefs / Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Bir Çalışma PDF
Raşit ÇELİK, Fatih ORÇAN
The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi PDF
Kemal KAYIKÇI, İzzet ÖZDEMİR, Gülnar ÖZYILDIRIM
The Effect of Posters Used as an Alternative Learning Tool on Studens’ Academic Achievement and Attitudes Towards the Course/Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Kullanılan Posterlerin Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkis PDF
CEVAT EKER
Assessing Listening Activities In Secondary School Turkish Language Textbooks In Terms Of Higher Order Thinking Skills/Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Üst Düzey Bilişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi PDF
Salih Kürşad DOLUNAY, Ömer SAVAŞ
The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention in Science Education/ Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Mesut ÜNLÜ, Serçin KARATAŞ
The Impact of Learning Strategy Based Online Activities on Academic Achievement and Retention In Science Education/Öğrenme Stratejisi Temelli Çevrimiçi Etkinliklerin Fen Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi PDF
Oya YERİN GÜNERİ, Dean W. OWEN, İbrahim TANRIKULU, Fevziye DOLUNAY CUĞ, Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
Early Career EFL Teachers’ Instructional Challenges/Kariyerlerinin Başındaki İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Öğretim Zorlukları PDF (English)
Bedrettin YAZAN
The Development of Higher Education Life Satisfaction Scale/Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF
Murat EROL, İbrahim YILDIRIM
Examining Epistemological Beliefs In Explaining Mathematics Teachers’ Approaches In Mathematical Modelling/Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemedeki Yaklaşımlarını Açıklamada Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi PDF PDF
Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU, Çağlar Naci HIDIROĞLU
Analysis of Relationship Between Professional Courses In Religious High Schools and The Level of Students’ Moral Development/İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ahlak Gelişim Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi PDF
Neslin İHTİYAROĞLU
The View’s of High School Teachers on Facebook Use: Teacher and Student Dimensions/Facebook Kullanımı Hakkında Lise Öğretmeni Görüşleri: Öğretmen ve Öğrenci Boyutu PDF
Serdar ÇİFTCİ
Middle School Students’ Cognitive Structures About Global Warming And Ozone Layer Depletion/Ortaokul Öğrencilerinin Küresel Isınma ve Ozon Tabakasının İncelmesi Konularındaki Bilişsel Yapıları PDF
Fikri PEKEL, Özgecan TAŞTAN KIRIK
Developing A Lateral Thinking Disposition (Latd) Scale: A Validity and Reliability Study/Yanal Düşünme Eğilimi (YADE) Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (English)
Çetin SEMERCI
Early Childhood Education Teachers’ Metaphors About Play Concept For Preschoolers/Okul Öncesi Öğretmenlerinin “Okul Öncesi Dönem Çocuğu İçin Oyun” Kavramına İlişkin Metaforları PDF
Songül GİREN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496