Cilt 12, Sayı 3 (2016)

April, 2016

Volume 12 issue 3, April 2016

İçindekiler

Tanıtmalar

From the Editor PDF (English)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Generic File PDF
Generic File
POLITICAL EDUCATION IN SOCIAL STUDIES CLASSROOMS: A PERSPECTIVE FROM TURKEY PDF (English)
Zafer KUS, Özge TARHAN
The Effect of Honey Bee-Themed Nature Training Program on Students’ Levels of Knowledge and Scientific Creativity / Bal Arısı Temalı Doğa Eğitimi Programının Öğrencilerin Bilgi Ve Bilimsel Yaratıcılık Düzeyine Etkisi PDF
Feyzullah ŞAHİN, Meral KEKEÇOĞLU, Pınar GÖÇ RASGELE, Merve KAMBUR
A Study on Online Social Network Games Players’ Cyberbullying Sensibility and Aims of Facebook Usage / Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbaliğa Duyarlılık Düzeyleri ile Facebook Kullanım Amaçları Üzerine Bir Çalışma PDF
Ezgi DOĞAN, Cansu ÇAKA, Yusuf Levent ŞAHİN
Programming Education and New Approaches Around The World and in Turkey / Dünyada ve Türkiye'de Programlama Eğitimi ve Yeni Yaklaşımlar PDF
Veysel DEMİRER, Nurcan SAK
Effect of Teaching Strategy in Solving of Contextual Problems on Students’ Success / Bağlamsal Problemlerin Çözümünde Strateji Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi PDF
Ferat ÖNAL, Cumali ÖKSÜZ
The Effect of The 4MAT Learning Style Model on Academic Achievement and Learning Retention in Teaching “Ratio and Proportions” / “Oran-Orantı” Konusunun Öğretiminde 4MAT Öğrenme Stili Modelinin Akademik Başarı ve Öğrenme Kalıcılığına Etkis PDF
Sibel CENGİZHAN, Sabiha ÖZER
Turkish Police Academy Comprehensive Developmental Guidance Program Designing Process / Türk Polis Akademisi Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci PDF
Serap NAZLI
The Effects of Some Demografical Variables on Secondary School Students’ Images About Scientist / Bazı Demografik Özelliklerin Ortaokul Öğrencilerin Bilim İnsanı İmgeleri Üzerine Etkisi PDF
Sedat KARAÇAM
The Relationship Between Destructive Leadership and Job Burnout: A Research on Teachers/Yıkıcı Liderlik ile Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma PDF
Yener AKMAN
Entegre FETEMM* Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Integrative Stem Teaching Intention Questionnaire: A Validity and Relaibility Study of The Turkish Form PDF
Güney HACIÖMEROĞLU, Ahsen Seda BULUT
Ebeveyn Görüşlerine Göre Hayat Bilgisi Eğitimini Almış Çocuklarının Bilinçli Tüketici Olma Durumları / Parents’ Views on Conscious Consumerism Dispositions of Pupils Taught Social Studies Courses Uzak PDF
Hüseyin POLAT, Ali ÜNİŞEN
The Relationship Between The Attitudes of Medical School Students Towards Problem-Based Learning and Their Self-Directed Learning Readiness / Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutumları ile Özyönetimli Öğrenmeye İlişkin Hazırb PDF (English)
Mustafa Onur YURDAL, İlke EVİN GENCEL
An Investigation of The Accuracy in Classification of Faculty Development Program (FDP) Research Assistants in Academic Field Preferences as to Socio-Economic Factors/Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi (ÖYP) Araştirma Görevlilerinin Akade PDF
Emrah BÜYÜKATAK, Ergül DEMİR
An Evaluation of Music Educational Materials for Music Education in Pre-School Institutions Based on Pre-School Teachers’ Views/Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak PDF
Feyza SÖNMEZÖZ, Fatma Leyla HASESKİ HAKYOL
The Using of Cooperative Learning Method with Seven Principles for Good Practice and Models in Science Course / Fen ve Teknoloji Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlke ve Modellerle Kullanılması PDF
Oylum ÇAVDAR, Kemal DOYMUŞ
The Evaluation of Secondary School 5th Grade Science Applications Curriculum Implemented in 2013 According to Metfessel-Michael Curriculum Evaluation Model (Muğla Sample)/2013 Ortaokul 5. Sınıf Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Metfessel-Mıchae PDF
Ali YAKAR, Asuman Seda SARACALOĞLU


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496