Cilt 12, Sayı 6 (2016)

October 2016

Volume 12 issue 6, October 2016

İçindekiler

Tanıtmalar

From The Editor PDF
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
Generic File PDF
Generic File
Elementary School Science Literacy Level of Third Grade Students / İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri PDF
Cengiz KESİK
The Opinions of The Students About Transition From Basic Education to the Secondary Education (BESE-TEOG) Exam’s Implementation Conditions / Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavının Uygulama Koşullarına İlişkin Öğrenci Görüşleri PDF
Yeşim ÖZER ÖZKAN, Meltem ACAR GÜVENDİR, Duriye Kübra SATICI
The Effects of Portage Early Education Program on Family Involvement and Development of Children At The Age of 5-6 / Portage Erken Eğitim Programının 5–6 Yaş Çocuklarının Gelişimleri İle Aile Katılım Düzeyleri Üzerindeki Etkisi PDF
Kazım BİBER, Ozana URAL
Analyzing Middle School Students’ Figural Pattern Generating Strategies Dependıng on a Linear Number Pattern/Ortaokul Öğrencilerinin Lineer Sayı Örüntüsüne Bağlı Olarak Şekil Örüntüsü Oluşturma Stratejilerinin Analizi PDF (English)
Çiğdem KILIÇ
Vocabulary Size and Collocational Knowledge of Turkish EFL Learners/İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Kelime Dağarcığı ve Eşdizim Bilgisi PDF (English)
Gizem MUTLU, Özlem KAŞLIOĞLU
Evaluation of Basic Field Studies on Computer Assisted Mathematics Teaching In Turkey/Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalişmalarin Değerlendirilmesi PDF
Tamer KUTLUCA, Güney HACIÖMEROĞLU, Samet GÜNDÜZ
Validity and Reliability Study of Envıronmental Consciousness Scale/Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Yurdal DİKMENLİ, Ahmet Sami KONCA
Problems Confronted By Syrian Teachers Working at Temporary Education Centers (TECs)/Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar PDF
Betül BALKAR, Sevilay ŞAHİN, Nur IŞIKLI BABAHAN
The Effect of Argumentation Based Learning Approach Supported By Online Argumentation on Environmental Knowledge and Awareness/Çevirim İçi Argümantasyon Uygulaması ile Destekli Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Çevreye Yönelik Bilgi ve Farkındal PDF
Pınar FETTAHLIOĞLU
A Comparison of The Effectiveness 3C’s and Calculation Strategies Instructıon on Developıng Fluency in Addition and Multiplication/3K ve Hesaplama Stratejileri Öğretiminin Toplama-Çarpma İşlemleri Akıcılıkları Gelişimi Üzerine Etkililiklerinin Karşılaştır PDF
Seçil SAYGILI, Gürkan ERGEN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1304-9496