Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Early Career EFL Teachers’ Instructional Challenges/Kariyerlerinin Başındaki İngilizce Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Öğretim Zorlukları Öz   PDF (English)
Bedrettin YAZAN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 From the Editor-in-Chief Öz   PDF (English)
From the Editor-in-Chief
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 Jeneric File Öz   PDF (English)
Jeneric File
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 From the Editor-in-Chief Öz   PDF (English)
From the Editor-in-Chief
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 From the Editor Öz   PDF (English)
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim 1992-2012 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi / Analysis of Graduate Thesis Papers in Turkey in the Field of Fine Arts Education Between 1992 and 2012 Öz   PDF
Bayram Özer, Abdurrahman Eren, Tarık Yazar
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): Ocak 1999 DEPREMİ VE SONRASINDA YAŞANILANLARIN OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Esergül BALCI, Türkan ARGON
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim 21. Yüzyıl Öğrenci Özelliklerinin Öğretmen Adayları Tarafından Tanımlanması: Bir Twitter Uygulaması / The Defining Characterıstıcs of Students of The 21st Century By Student Teachers: A Twitter Activity Öz   PDF
Selim Günüç, Hatice Ferhan Odabaşı, Abdullah Kuzu
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 5th grade students’ attitudes toward social studies during the 4+4+4 educational system / 4+4+4 Kesintili zorunlu eğitim sisteminde 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları Öz   PDF
Emin KILINÇ, İlker DERE
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 A Better Understanding of Parental Emotional Socialization Behaviors with an Illustrative Context / Ebeveyn Duygu Sosyalleştirme Davranışlarının Açıklayıcı Bir Bağlam İçinde Daha iyi Anlaşılması Öz   PDF (English)
Şükran KILIÇ
 
Cilt 10, Sayı 4 (2014): October 2014 A comparative study on native language arts curricula of Turkey and Singapore / Türkiye ve Singapur ana dili öğretimi programları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma Öz   PDF
Havva YAMAN, Gökçen GÖÇEN
 
Cilt 12, Sayı 6 (2016): October 2016 A Comparison of The Effectiveness 3C’s and Calculation Strategies Instructıon on Developıng Fluency in Addition and Multiplication/3K ve Hesaplama Stratejileri Öğretiminin Toplama-Çarpma İşlemleri Akıcılıkları Gelişimi Üzerine Etkililiklerinin Karşılaştır Öz   PDF
Seçil SAYGILI, Gürkan ERGEN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2012): Temmuz A CONTENT ANALYSIS STUDY ON EXTRA-CURRICULAR CHEMICAL KNOWLEDGE OF ELEMENTARY LEVEL STUDENTS PROJECTS Öz   PDF
Ramazan Çeken
 
Cilt 12, Sayı 5 (2016): Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce A Critical Approach To Using Poetry In Turkish Education According To Reader Reception Aesthetic Theory And Semiotic / Alımlama Estetiği ve Gösterge Bilim Açısından Türkçe Eğitiminde Şiir Türünden Metinlerden Yararlanmaya Eleştirel Bir Yaklaşım Öz   PDF
Mehmet Ali BAHAR, Kemal YÜCE
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 A new approach in biology teaching: DNR-based teaching / Biyoloji eğitiminde yeni bir yaklaşım: EGS tabanlı öğretim Öz   PDF
Nazihan URSAVAŞ, Sabiha ODABAŞI ÇİMER
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 A Qualitative Study on The Motivation of Turkish EFL Teachers Working At State Universities / Devlet Üniversitelerinde Çalışan Türk İngilizce Öğretmenlerinin Motivasyonu Üzerine Nitel Bir Araştırma Öz   PDF (English)
Elçin ÖLMEZER ÖZTÜRK
 
Cilt 10, Sayı 4 (2014): October 2014 A research on high school students’ reading interests and habits / Lise öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıkları üzerine bir araştırma Öz   PDF
Aliye USLU ÜSTTEN, Salim PİLAV
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 A study for determining computer programming students’ attitudes towards programming and their programming self-efficacy / Bilgisayar programcılığı öğrencilerinin programlamaya karşı tutum ve programlama öz-yeterliklerinin belirlenmesine yönelik bir çalı Öz   PDF
Özcan ÖZYURT, Hacer ÖZYURT
 
Cilt 11, Sayı 2 (2015): April 2015 A study of the interest and views towards social studies education among preschool teacher candidates / Okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitimine yönelik ilgilerinin ve görüşlerinin belirlenmesi Öz   PDF
Nadire Emel AKHAN, Özlem ŞİMŞEK ÇETİN
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 A Study on Online Social Network Games Players’ Cyberbullying Sensibility and Aims of Facebook Usage / Çevrimiçi Sosyal Ağ Oyunu Oynayan Bireylerin Siber Zorbaliğa Duyarlılık Düzeyleri ile Facebook Kullanım Amaçları Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Ezgi DOĞAN, Cansu ÇAKA, Yusuf Levent ŞAHİN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 A Study on Prospective Teachers’ Educational Beliefs / Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Raşit ÇELİK, Fatih ORÇAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme Öz   PDF
Bayram BAŞ, Esra ÖRS
 
Cilt 10, Sayı 2 (2014): April 2014 A Survey on the Adjustment of Primary First Grade Students to School / İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Ferhat ENSAR, Uygar KESKİN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 A teaching tool for classroom teachers: Interactive word walls and word walls activities / Sınıf öğretmenleri için bir öğretim aracı: etkileşimli kelime duvarı ve etkinlikleri Öz   PDF
Mustafa KOCAARSLAN, Ahmet YAMAÇ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2015): April 2015 Adaptation of web users self-efficacy scale (WUSE) to Turkish: Validity and reliability study / Web kullanıcıları öz-yeterlik ölçeği’nin (WKÖÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Öz   PDF
Taner ALTUN, Mehmet PALANCI
 
Toplam 404 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-9496