Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 1 (2013): Ocak Aile İçi Demokrasi İle İlgili İlköğretim Öğrencilerinin Görüşleri Öz   PDF
Karatekin Kadir, Zafer Kuş, Zihni Merey
 
Cilt 5, Sayı 2 (2009): Temmuz AİLENİN SOSYO- DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUĞUN OKULDAKİ SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE VE HOLLANDA ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Neşe ASLAN, Belgin ARSLAN CANSEVER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2009): Ocak AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞININ ÖĞRETMEN ADAYLARI ARASINDAKİ YAYGINLIĞI, DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE BİREYSEL TERCİHLERLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Murat BALKIS, Erdinç DURU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): Temmuz AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE UYGULANAN UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI PROGRAMININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayhan KARAMAN
 
Cilt 12, Sayı 4 (2016): July, 2016 An Analysis of Pre-Service Teachers' Opinions About The Feedback and Correction Process in The Preparation of Teaching Materials / Öğretmen Adaylarının Ders Materyali Hazırlamada Dönüt-Düzeltme Süreciyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Özlem KORAY, Bengisu KAYA, Canay PEKBAY
 
Cilt 13, Sayı 1 (2017): January 2017 An Analysis of The Studies On Misconceptions In Turkey In Terms Of The Concept Components / Türkiye’deki Kavram Yanılgıları İle İlgili Araştırmaların Kavramın İçerik Ögeleri Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Mükerrem AKBULUT TAŞ
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 An Attitude Scale Improving Study In The Context of Elementary School Algebra Course /Cebir Konusuna Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması Öz   PDF (English)
Ayten Pınar BAL, Ahmet KARACAOĞLU
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 An Evaluation of Music Educational Materials for Music Education in Pre-School Institutions Based on Pre-School Teachers’ Views/Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Eğitiminde Kullanılan Materyallerin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Öz   PDF
Feyza SÖNMEZÖZ, Fatma Leyla HASESKİ HAKYOL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2014): January 2014 An Evaluation of Teachers' Views Towards Social Studies Curriculum in Connection with Their Epistemological Beliefs / Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Epistemolojik İnançlar Bağlamında Değerlendirilmesi Öz   PDF
Selin KÖSEMEN, Abdurrahman ŞAHİN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 An examination of gender effect on pre-service teachers’ behavioural intentions to use ICT / Öğretmen adaylarının BİT kullanımına yönelik davranışsal niyetleri üzerindeki cinsiyet etkisinin incelenmesi Öz   PDF
Ömer Faruk URSAVAŞ
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 An examination of preservice science teachers’ representational modality preferences during computer-supported knowledge organization /Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar destekli bilgi düzenleme sürecindeki gösterim türü tercihlerinin incelenmesi Öz   PDF
Bahadır NAMDAR
 
Cilt 13, Sayı 1 (2017): January 2017 An Examination of The Effectiveness of Argumentation-Based Probability Teaching on Middle School Students’ Achievements and Anxieties / Argümantasyon Tabanli Olasilik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Başarilarina Ve Kaygilarina Etkililiğinin İncelenme Öz   PDF
Murat DURAN, Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2012): Temmuz AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF A PROCESS-BASED THINKING MODEL ON COMPREHENSIVE REFLECTIVE THINKING Öz   PDF
Yahya KAZEMI
 
Cilt 10, Sayı 3 (2014): July, 2014 An Investigation of Factors Influencing Online Reading / Çevrimiçi Okumayı Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Öz   PDF
Hasan Kağan KESKİN
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 An Investigation of The Accuracy in Classification of Faculty Development Program (FDP) Research Assistants in Academic Field Preferences as to Socio-Economic Factors/Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Yetiştirme Programi (ÖYP) Araştirma Görevlilerinin Akade Öz   PDF
Emrah BÜYÜKATAK, Ergül DEMİR
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 An Investigation of The Relationships Between Secondary School Students’ Motivational Beliefs And Mathematics Anxieties Through Canonical Correlation Analysis /Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyonel İnançları ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişkilerin K Öz   PDF
Eyüp YURT, İsmail ŞAHİN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 An overview of application measurement and evaluation in Turkish language and literature education / Türk dili ve edebiyatı eğitiminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına genel bir bakış Öz   PDF
Ali GÖÇER
 
Cilt 1, Sayı 1-2 (2005) Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Ve Türkçe Öğretimi Öz   PDF
Özgür ÜSTÜN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2015): January 2015 Analysis of organizational behaviour studies in Turkey / Türkiye'deki örgütsel davranış çalışmalarının analizi Öz   PDF
Bertan AKYOL, R. Cengiz AKÇAY
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Analysis of Relationship Between Professional Courses In Religious High Schools and The Level of Students’ Moral Development/İmam Hatip Liselerindeki Meslek Derslerinin Öğrencilerin Ahlak Gelişim Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Neslin İHTİYAROĞLU
 
Cilt 10, Sayı 1 (2014): January 2014 Analysis of Students' Written Scientific Argument Generate and Evaluation Skills / Öğrencilerin Yazılı Bilimsel Argüman Oluşturma ve Değerlendirme Becerilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Safiye ASLAN
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 Analysis of the problem-based learning implementations: Students’ and tutors’ perceptions and actions / Probleme dayalı öğrenme uygulamalarının incelenmesi: Öğrenci ve akademisyenlerin algıları ve rolleri Öz   PDF (English)
Özlem ATEŞ, Ali ERYILMAZ
 
Cilt 12, Sayı 6 (2016): October 2016 Analyzing Middle School Students’ Figural Pattern Generating Strategies Dependıng on a Linear Number Pattern/Ortaokul Öğrencilerinin Lineer Sayı Örüntüsüne Bağlı Olarak Şekil Örüntüsü Oluşturma Stratejilerinin Analizi Öz   PDF (English)
Çiğdem KILIÇ
 
Cilt 9, Sayı 3 (2013): Temmuz Anlam Kurmanın Zor ve Önemli Bir Becerisi: Ana Fikir Öz   PDF
Çetin Çetinkaya, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Assessing Listening Activities In Secondary School Turkish Language Textbooks In Terms Of Higher Order Thinking Skills/Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerinin Üst Düzey Bilişsel Beceriler Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Salih Kürşad DOLUNAY, Ömer SAVAŞ
 
Toplam 404 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-9496