Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Effect of Critical Reading Education on Metacognitive Reading Strategies and Media Literacy / Eleştirel Okuma Eğitiminin Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ve Medya Okuryazarliği Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Ayşegül KARABAY
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 Effect of Teaching Strategy in Solving of Contextual Problems on Students’ Success / Bağlamsal Problemlerin Çözümünde Strateji Öğretiminin Öğrencilerin Başarısına Etkisi Öz   PDF
Ferat ÖNAL, Cumali ÖKSÜZ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2011): Temmuz EĞİTİM ARAŞTIRMACILARI UYGULAMALI İLİNTİYİ NASIL YAPILANDIRIR Öz   PDF
Matthias RÜRUP, Heinke RÖBKEN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim Ekrandan Okumanın Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi / Impact of Screen Reading Towards Attitudes of Reading Öz   PDF
Havva Yaman, Abdullah Dağtaş
 
Cilt 4, Sayı 2 (2008): Temmuz ELEKTRONİK İŞBİRLİKÇİ ORTAMDA ÇEVRESEL SORGULAMA VE AKRAN DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Mustafa ÇAKIR, William S. CARLSEN
 
Cilt 9, Sayı 4 (2013): Ekim Elektronik Tablolama ve Bilgisayar Cebir Sistemi Yardımıyla Bilgisayar Destekli Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi / Developing Computer Assisted Worksheets with Electronic Spreadsheets and Computer Algebra System Öz   PDF
Tamer Kutluca, Adnan Baki
 
Cilt 12, Sayı 6 (2016): October 2016 Elementary School Science Literacy Level of Third Grade Students / İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen Okuryazarlık Düzeyleri Öz   PDF
Cengiz KESİK
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 English Language Teachers And Technology Education / İngilizce Öğretmenleri ve Teknoloji Eğitimi Öz   PDF
Ahmet BAŞAL
 
Cilt 12, Sayı 3 (2016): April, 2016 Entegre FETEMM* Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Integrative Stem Teaching Intention Questionnaire: A Validity and Relaibility Study of The Turkish Form Öz   PDF
Güney HACIÖMEROĞLU, Ahsen Seda BULUT
 
Cilt 10, Sayı 3 (2014): July, 2014 Epistemological Beliefs of Prospective Music Teachers / Müzik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları Öz   PDF
Jale DENİZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): Temmuz EREK DİLDEKİ DİLBİLGİSİ KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE ANA DİL KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİLERİ Öz   PDF
Meliha R. ŞİMŞEK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2010): Temmuz ERGENLERDE İNTERNET OKURYAZARLIĞI UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI Öz   PDF
Marlene ASSELIN, Maryam MOAYERI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2008): Ocak ERGENLİK ÇAĞINDAKİ ANNELERİN BAKIŞ AÇISIYLA POLONYA'DA UYGULANAN BİR SAĞLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Öz   PDF
Marek S. KOPACZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2011): Ocak ETİMOLOJİ SUNUMU YOLUYLA SÖZCÜK SÖZCÜK AKILDA TUTMAYI ARTTIRMA Öz   PDF
MEHRDAD YOUSEFPOORI NAEIM, Sasan BALEGHIZADEH
 
Cilt 12, Sayı 5 (2016): Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce Evaluating Primary School Turkish Program and Acquisition and Actıvıtıes in Turkish Text Books in Terms of Speaking Skill/İlköğretim Türkçe Programı İle Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım Ve Etkinliklerin Konuşma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Esma DUMANLI KADIZADE, Berfin ÖNDER
 
Cilt 12, Sayı 6 (2016): October 2016 Evaluation of Basic Field Studies on Computer Assisted Mathematics Teaching In Turkey/Türkiye’de Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimini Temel Alan Çalişmalarin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Tamer KUTLUCA, Güney HACIÖMEROĞLU, Samet GÜNDÜZ
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Evaluation of Life-Long Learning Tendencies of Pre-Service Teachers In Terms of Some Variables / Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Öz   PDF
Sekvan KUZU, Servet DEMİR, Murat CANPOLAT
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Evaluation of Selective Course of Science Application According to The Views of Middle School Students (5th, 6th And 7th Grades)/5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Seçmeli Bilim Uygulamaları Dersinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Munise SEÇKİN KAPUCU
 
Cilt 12, Sayı 5 (2016): Special Issue on Turkish Language Education in memory of Prof. Dr. Kemal Yüce Evaluation of Sixth Grade Student’s Views Regarding Elective Course Reading / Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileri Seçmeli Dersine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet GEDİZLİ, Mahmut ARPAĞ, Nihal BORA
 
Cilt 11, Sayı 2 (2015): April 2015 Evaluation of the acquisition of skills directly offered in the fourth grade course of social studies / Dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek becerilerin kazanılma durumunun değerlendirilmesi Öz   PDF
Mehmet Kaan DEMİR, Zerrin Tuğçe ÇİÇEKLİYURT
 
Cilt 11, Sayı 3 (2015): July, 2015 Evaluation of the thesis based on critical thinking skill in terms of critical writing criteria / Eleştirel düşünme becerisine yönelik yapılan tezlerin eleştirel yazma ölçütleri açısından değerlendirilmesi Öz   PDF
Ayşegül KARABAY
 
Cilt 11, Sayı 4 (2015): October, 2015 Examination of Children’s Self Regulation Skill In Terms of Different Variables /Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Öz Düzenleme Becerisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öz   PDF
H. Gözde ERTÜRK KARA, Mübeccel GÖNEN
 
Cilt 10, Sayı 5 (2014): Special Issue: Instructional Technologies & Teacher Education (November 2014) Examination of the anxiety levels and attitudes of the information technology pre-service teachers towards the teaching profession / Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki kaygılarının incelenmesi Öz   PDF
Fatma AKGÜN, Hasan ÖZGÜR
 
Cilt 10, Sayı 3 (2014): July, 2014 Examination of the Text in 5th Grade Secondary School Turkish Text Books in Terms of Standards of Textuality / 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Metinsellik Ölçütleri Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Ahmet Zeki GÜVEN, Mazhar BAL, Sercan HALAT
 
Cilt 12, Sayı 1 (2016): January, 2016 Examining Epistemological Beliefs In Explaining Mathematics Teachers’ Approaches In Mathematical Modelling/Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemedeki Yaklaşımlarını Açıklamada Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi Öz   PDF   PDF
Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU, Çağlar Naci HIDIROĞLU
 
Toplam 404 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1304-9496